WARUNKI USŁUGI

WARUNKI USŁUGI

Witamy na stronie MBS. Ta strona jest obsługiwana przez MBS. MBS (Motivation Burning Soul) oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tu podanych. Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wspomniane w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści. Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia ona nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam zgodę na zezwolić dowolnej osobie niepełnoletniej na Twoim utrzymaniu na korzystanie z tej witryny. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie i z jednego z następujących powodów: Produkt niedostępny/w magazynie Twoje dane rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania Twoje zamówienie zostało podejrzane o oszustwo Nie mogliśmy dostarczyć na podany adres pod warunkiem siły wyższej W przypadku jakichkolwiek błędów ortograficznych, cenowych lub innych błędów lub pominięć w informacjach na stronie internetowej, zgadzasz się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu w serwisie, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

ROZDZIAŁ 3 - MODYFIKACJE USŁUG I CENNIKÓW


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 4 - PRODUKTY LUB USŁUGI


Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.

ROZDZIAŁ 5 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA


Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

ROZDZIAŁ 6 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Strona i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym, bez ograniczeń, wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością MBS i są własnością MBS, jej licencjodawcy lub inni dostawcy takich materiałów. chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności. Niniejsze Warunki przyznają Ci osobistą, niewyłączną, niezbywalną i odwołalną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej. Użytkownik może uzyskać dostęp do materiałów wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać publicznie, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów z naszej witryny internetowej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane do normalnych celów przeglądania sieci, takich jak tworzenie tymczasowych kopii w pamięci RAM lub w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej oraz w przypadku funkcji witryny umożliwiających udostępnianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, łączy i innych platform wyraźnie udostępnionych za pośrednictwem naszej witryny. Jakiekolwiek korzystanie z Witryn, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, stanowi naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

ROZDZIAŁ 7 - ZNAKI TOWAROWE


Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i szata graficzna, zarejestrowane lub niezarejestrowane (łącznie „Znaki”), które pojawiają się na naszej stronie internetowej, są własnością ASRV lub odpowiednich właścicieli tych Znaków. Nie możesz wyświetlać ani reprodukować Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody ASRV i nie możesz usuwać ani w żaden inny sposób modyfikować żadnych informacji o Znakach Towarowych z jakiejkolwiek Treści. Znaki są chronione znakami towarowymi, wzorami, prawami autorskimi i różnymi innymi prawami własności intelektualnej oraz przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

ROZDZIAŁ 8 - POLITYKA DOSTAW


Wszelkie zakupy produktów w serwisie dokonywane są na podstawie umowy dostawy. Oznacza to, że ryzyko utraty i tytuł prawny do takich produktów przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia ich do przewoźnika.

ROZDZIAŁ 9 – DANE OSOBOWE


Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Nasza Polityka prywatności uzupełnia niniejsze warunki i korzystanie z naszej witryny oznacza, że ​​przeczytałeś i zaakceptowałeś naszą Politykę prywatności.

ROZDZIAŁ 10 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE


Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszają lub łamią nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 11 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


W żadnym wypadku MBS, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, spółki stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub jakiekolwiek inne rodzaju szkód następczych, w tym między innymi utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej, wynikających z korzystania przez Ciebie z jakąkolwiek Usługę lub jakiekolwiek produkty nabyte za pomocą Usługi lub jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego Produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w związku z w wyniku korzystania z Serwisu lub jakichkolwiek treści (lub produktów) zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 12 – ODSZKODOWANIE


Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić MBS, nasze spółki stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez jakiejkolwiek osobie trzeciej z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

ROZDZIAŁ 13 - ROZDZIELNOŚĆ


W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług doręczenia, ustalenie takie będzie miało wpływ na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 14 - ROZWIĄZANIE


Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny. Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub może w związku z tym odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 15 – CAŁOŚĆ UMOWY


Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje zarówno ustnie, jak i pisemnie, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko autorowi.

ROZDZIAŁ 16 - PRAWO OBOWIĄZUJĄCE


Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z nim.

ROZDZIAŁ 17 - ZMIANY REGULAMINU


W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 18 – DANE KONTAKTOWE


Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres:
mbs.oflife@gmail.com

ROZDZIAŁ 19 - SPRZEDAŻ KOŃCOWA


Należy pamiętać, że wszystkie przedmioty objęte wyprzedażą są ostateczne i nie można ich zwrócić w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, wymiany ani kredytu sklepowego.

MBS 2023